DongA Bank đã thu hồi các khoản nợ liên quan ông Vũ 'Nhôm'