Đáp án câu hỏi trắc nghiệm kiểu Mỹ về tính đầy đủ của dữ liệu