Đâm xe bồn, cửa xe van rụng ra đường cùng ba hành khách