'Đại gia' robot Nhật: Nói người máy cướp việc con người là cường điệu