Đại biểu Quốc hội: Xây dựng đặc khu cần minh bạch hơn miễn thuế