Commen Projects với triết lý để những đôi giày tự khẳng định giá trị