Chuyện cậy quyền thế trả thù riêng lên sân khấu kịch