Chung cư tranh chấp kéo dài, chủ đầu tư không được cấp mới dự án