Chủ tịch xã tông xe vào bốn học sinh, nhờ người nhận tội thay