Chính quyền Trump quyết bán hơn 4 tỷ USD vũ khí cho đồng minh