Chỉ đạo tuyển học sinh không đủ chuẩn, Giám đốc Sở bị kỷ luật