Cháy Tháp Trump ở New York, ít nhất một người chết