CEO CGV: 3 yếu tố để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam