Cách nói 'thời gian chẳng chờ đợi ai' trong tiếng Anh