Các đối tác cung cấp linh kiện trong cuộc chiến với Apple