Các bên được và mất khi chiến tranh thương mại Mỹ – Trung bùng nổ