Bốn người ôm phao nhảy xuống biển khi tàu phát cháy