Bộ Xây dựng kiểm định mức độ ảnh hưởng sau hỏa hoạn của Carina