Bộ Tài chính: Đa số Bộ đồng ý tăng thuế môi trường với xăng