Bỏ đàn sống với bầy kangaroo, chú dê thành ngôi sao ở Australia