Bộ Công an yêu cầu kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trên toàn quốc