Bác sĩ mất một giờ gắp hàng trăm nọc ong đốt trên cơ thể bé trai