Ba điểm du lịch từng nổi như cồn phải đóng cửa vì thiệt hại môi trường