90% người tham gia khảo sát đồng tình xây ga ngầm cạnh Hồ Gươm