4 tháng hoạt động ngắn ngủi của công ty đứng sau tiền ảo iFan